Veel gestelde vragen voor de mantelzorger

Jacob van Ruisdaelhoek 11, 4907 PN Oosterhout,
vertegenwoordigd door Saskia de Wit, KVK: 20114009

Ziet u als mantelzorger ook door de bomen het bos niet meer?

Wanneer u voor iemand gaat zorgen komen er naast de zorgtaken heel veel vragen op u af. Op deze pagina een overzicht met een korte uitleg over een aantal onderwerpen. Wilt u meer informatie of zou u het fijn vinden dat die ingewikkelde regeltaken van u overgenomen worden? Bel mail dan om te kijken wat ik als mantelzorgmakelaar voor u kan doen.

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is een professional die in principe ingehuurd wordt door de mantelzorger en die u bijstaat met informatie over de mogelijkheden om de zorg voor uw naaste beter te regelen en u als mantelzorger te ontlasten. Dit kan gaan over vragen op het gebied van zorg en welzijn, maar ook over wonen en juridische zaken die geregeld moeten worden. Daarnaast kan een mantelzorgmakelaar u bijstaan als de mantelzorg problemen of overbelasting geeft in combinatie met uw werk. Als u dat wil kan een mantelzorgmakelaar de regeltaken uit handen nemen en de zorg regelen, aanvragen doen,  formulieren invullen, u helpen om een pgb te regelen etc.

Een mantelzorgmakelaar moet u in principe zelf betalen. Wij zijn zelfstandigen en werken met ene uurtarief. Daarnaast is er vaak een vergoeding mogelijk uit de aanvullende ziektekosten verzekering. Steeds meer verzekeraars zien de toegevoegde waarde van een mantelzorgmakelaar. Ook uw werkgever wil vaak bijdragen in de kosten als daarmee ziekteverzuim kan worden voorkomen.

Alle mantelzorgmakelaars in Nederland zijn geregistreerd in een kwaliteitsregister en lid van de beroepsvereniging, de BMZM. Hierdoor is onze kwaliteit gewaarborgd. Op de de site van de BMZM vindt u een overzicht van alle mantelzorgmakelaars. Wanneer u recht heeft op een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering mag u alle mantelzorgmakelaars die op de site van de BMZM staan inhuren.

Uiteraard vindt u Mantelzorg Goed Geregeld ook terug in dit overzicht.

Mantelzorg

Mantelzorg is de onbetaalde zorg die u doet voor een naaste, uw kind, ouders, uw partner, maar ook eventueel een buurvrouw of een vriendin. Het verschil met vrijwilligerswerk is dat u met de persoon voor wie u zorgt al een sociale relatie had voordat de zorg begon.

U bent mantelzorger als onbetaalde zorg geeft aan een naaste. Officieel hanteert de overheid een norm van meer dan 8 uur zorg per week gedurende meer dan 3 maanden om te erkennen dat u mantelzorger bent.

Nee mantelzorg is in principe onbetaald. Wel kunt u meestal een mantelzorgwaardering krijgen van de gemeente. U vraagt de waardering aan in de gemeente waar degene voor wie u zorgt woont. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk dat u een vergoeding krijgt vanuit een pgb. Leest u hier meer over waardering en bepaalde vergoedingen.

Nee, u geeft de hulp altijd vrijwillig en onbetaald.
De gemeente of een andere organisatie kan u ook nooit verplichten bepaalde zorg op u te nemen. Wel mag een gemeente als u in hetzelfde huis woont als degene voor wie zorgt ervan uitgaan dat de gebruikelijke zorg aan uw huisgenoot geeft. Hiermee wordt bedoeld; het huis schoonhouden, eten koken, de was doen, iemand wegbrengen etc. Kortom zaken die u normaal ook voor elkaar doet wanneer u gezond bent. Het is niet normaal dat gezonde partners elkaar wassen en aankleden dus voor de thuiszorg geldt dit principe van gebruikelijke zorg niet wanneer u daarbij hulp nodig hebt. U mag het uiteraard wel doen. De zorg voor jonge kinderen is wel vaak gebruikelijk, omdat gezonde jonge kinderen ook zorg en toezicht nodig hebben.

Werk en Mantelzorg

In Nederland zijn 4,5 miljoen mantelzorgers en een kwart heeft ook een baan. Soms kan het juist fijn zijn om even iets anders te doen en op uw werk geen zorgverlener te hoeven zijn. Maar vaak is de combinatie zwaar. Het is verstandig om aan uw leidinggevende en uw collega’s te melden dat u mantelzorger bent. Dit zorgt voor begrip en geeft mogelijkheden om met uw werkgever iets te regelen om zowel uw werk als de mantelzorg goed te kunnen blijven doen zonder overbelast te raken.

Als werkende mantelzorger kunt u van verschillende verlofregelingen gebruikmaken. Dit zijn wettelijke regelingen dus iedereen heeft er in principe recht op. In de cao kunnen afwijkende afspraken of voorwaarden vastgelegd staan. Deze gaan altijd voor. U kunt gebruik maken van verschillende regelingen. Hieronder leest u welke.

Wanneer uw kind of een ander familielid plotseling ziek wordt of overlijdt kunt u calamiteitenverlof opnemen. Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. U kunt het verlof opnemen na overleg met de werkgever. Een werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Het salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald, tenzij dit in de cao anders is bepaald. Voorwaarde is dat u de enige bent die de zorg kan geven.

Wanneer u een ziek kind of familielid wilt verzorgen heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft en u de enige bent die de zieke zorg kan geven. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kunt u meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de zieke krijgt al verzorging. Kortdurend zorgverlof mag mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren zijn duren dat u per week werkt in een periode van 12 maanden.
Tijdens het zorgverlof krijgt u 70% doorbetaald, tenzij anders geregeld is in de CAO.

Als een naaste wilt verzorgen die langere tijd (levensbedreigend) ziek of hulpbehoevend is dan heeft u recht op langdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat u de enige bent die deze zorg kan geven.
U vraagt het zorgverlof schriftelijk aan bij uw werkgever. Dit moet minstens 2 weken voordat u het verlof wilt opnemen.
Uw werkgever mag u om informatie vragen om te beoordelen of u recht heeft op verlof. 
Per 12 maanden heeft u recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. In overleg met uw werkgever kunnen de verlofuren verspreid opgenomen worden. Langdurig zorgverlof is onbetaald verlof tenzij anders is vastgelegd in de CAO.

U kunt uiteraard met uw werkgever rond de tafel om te kijken wat er mogelijk is. U kunt denken aan flexibel werken, gedeeltelijk thuis werken, minder gaan werken. Als de werksituatie niet aangepast kan worden, dan kunt u zorgen dat de zorg op een andere manier geregeld gaat worden en u daar ondersteuning in krijgt. Een mantelzorgmakelaar kan u zowel met u werkgever als in de zorgsituatie bijstaan en ondersteunen. Bel of mail mij gerust voor meer informatie

Dit is een werkgever die aandacht en waardering heeft voor mantelzorgers in de organisatie. Een werkgever kan hier zelfs een officiële erkenning voor krijgen van de Stichting Werk & Mantelzorg. U kunt daar ook zien welke bedrijven de erkenning hebben ontvangen en wat zij doen om mantelzorgers in beeld te krijgen en te ondersteunen. Klik hier voor het overzicht

Geldzaken voor de mantelzorger

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op verschillende verzekeringen:

Een WA verzekering als u schade toebrengt aan spullen van iemand anders, uw gewone WA verzekering voldoet meestal en er zijn gemeenten die speciale WA verzekeringen voor mantelzorgers hebben.

De ziektekosten verzekering: deze kent verschillende vergoedingen voor mantelzorgers; mantelzorgvervanging en oa een mantelzorgmakelaar kunnen worden vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering. Lees hier meer

Mantelzorg reis- en annuleringsverzekering. Mantelzorg.nl heeft speciale reis en annuleringsverzekeringen voor mantelzorgers zodat u thuis kunt blijven of naar huis kunt komen als er iets mis is met degene voor wie u zorgt. Lees hier meer

Soms nemen kinderen hun zorgbehoevende ouder in huis, of zij gaan bij hun ouders wonen. Let op: dit kan gevolgen hebben voor uw inkomen of de AOW uitkering van uw ouders. Informeer altijd goed voordat u een dergelijke stap zet wat de specifieke gevolgen in uw geval zijn.

Wanneer u gebruikt maakt van zorg dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen. Hieronder een overzicht:

Voor zorg die u krijgt vanuit de ziektekostenverzekering geldt uw normale wettelijke eigen bijdrage. Krijgt u veel zorg dan hoeft u daarvoor niets extra’s te betalen.

Als zorg krijgt vanuit de gemeente via de Wmo dan betaalt u het abonnementstarief van € 19,- per maand, ongeacht hoeveel zorg u krijgt en wat uw inkomen is.

Voor zorg vanuit de jeugdwet hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Krijgt u zorg vanuit de Wlz dan geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die ook weer afhankelijk is van de manier waarop u de zorg krijgt; woont u nog thuis of bent u opgenomen in een instelling? Op de website van het CAK staat een eenvoudige rekenhulp waarmee u uw eigen bijdrage kunt berekenen.

Voor kinderen onder de 18 jaar is in de WLZ geen eigen bijdrage verschuldigd.

Parkeervergunning: Wanneer u voor iemand zorgt die in een gebied woont waar betaald geparkeerd moet worden? Dan krijgt u misschien een parkeervergunning. Informeer bij de gemeente van de zorgvrager.

OV-begeleiderskaart
Als degene voor wie u zorgt niet zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer, kan hij of zij een OV-begeleiderskaart aanvragen.  Klik hier voor meer informatie.

Passagierskaart: Als u iemand vervoert die niet meer zelf kan rijden, kunt u misschien een gehandicaptenparkeerkaart (passagierskaart) gebruiken. Deze staat op de naam van de zorgvrager. Deze kan deze aangevraagd worden bij de gemeente.

Reiskostenvergoeding en bijstandsuitkering: Sommige gemeenten vergoeden reiskosten voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Informeer hierover bij uw gemeente.

Valys: Als degene voor wie u zorgt gebruik maakt van Valys, mag hij of zij gratis een begeleider meenemen. Klik hier voor meer informatie. 

Reiskosten aftrekbaar: Woont u samen met degene die u verzorgt? Wanneer deze persoon voor langere tijd is opgenomen in een instelling kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek mogelijk aftrekken als specifieke zorgkosten bij uw belastingaangifte.

Goed vertegenwoordigd

Als mantelzorger bent u gewend dingen voor uw naaste te regelen en telefoontjes namens die persoon te plegen. Meestal gaat dit in goed overleg. Maar er kan een moment komen dat uw naaste niet meer goed kan beslissen omdat hij of zij dement is geworden, niet bij kennis is of bijvoorbeeld omdat u een kind hebt met een verstandelijke beperking die 18 jaar wordt.

U kunt bepaalde machtigingen gewoon samen regelen; u kunt samen naar de bank gaan en elkaar daar machtigen of u kunt zelf een volmacht opstellen waarin u elkaar voor bepaalde zaken toestemming geeft. Dit soort machtigingen zijn echter alleen maar geldig zolang de persoon die de machtiging verleend heeft wilsbekwaam is. Voor sommige ingewikkelde financiële zaken zoals verkoop van een huis is een notariële machtiging verplicht.

Een levenstestament maakt u bij de notaris en hierin legt u vast hoe u bepaalde zaken geregeld wilt hebben tijdens uw leven. 
Het levenstestament bevat vaak 2 volmachten; één voor uw financiële zaken en één voor medische zaken. U kunt verschillende mensen hiervoor machtigen en vastleggen hoe en wat u wilt voor het geval u niet meer wilsbekwaam bent, dus wanneer u bijvoorbeeld dement bent geworden of in coma ligt. De notaris controleert of u op het moment dat u de volmacht geeft nog wél wilsbekwaam bent en daarmee is de volmacht rechtsgeldig.

In een levenstestament gaat over beslissingen die moeten worden genomen en en zaken die geregeld moet worden tijdens uw leven en in een testament regelt u wat er gebeurd met uw bezittingen na uw overlijden

Een mentor is een wettelijke vertegenwoordiger die benoemd wordt door de rechter en mag beslissen over persoonlijke zaken op het gebied van verzorging en medische beslissingen mag nemen. 

Een mentor mag zelfstandig beslissen en als de persoon in kwestie zelf beslissingen wil nemen kan de mentor hier toestemming voor geven of de beslissing terugdraaien. De mentor moet aan bepaalde eisen voldoen en moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechter.
Wanneer u geen levenstestament heeft gemaakt en niet wilsbekwaam bent of een verstandelijke beperking heeft dan moet er dus een mentor benoemt worden om medische zaken te mogen beslissen.

Wanneer iemand onder bewind wordt geplaatst dan wordt er door de rechter een bewindvoerder benoemd. Door bewindvoering wordt een men beschermd omdat die persoon niet in staat is om zelf zijn geldzaken te regelen. Een bewindvoerder regelt al dan niet samen met de persoon in kwestie de financiële zaken en beheert het vermogen. De persoon zelf kan wel handelingen verrichten, bijvoorbeeld een abonnement af sluiten, maar de bewindvoerder mag dit terugdraaien. In de praktijk blijkt dit vaak wel lastig uit te voeren. Een bewindvoerder legt verantwoording af aan de rechter en is de wettelijk vertegenwoordiger van de persoon die onder bewind staat.

Curatele is de zwaarste beschermingsmaatregel en is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. Denk dan aan psychiatrische patiënten, mensen met dementie, of een verstandelijke beperking. Maar ook mensen met een alcohol of drugs verslaving. De curator neemt alle beslissingen op het gebied van zorg, welzijn en financiën.

Wanneer iemand onder curatele staat is hij niet alleen wilsonbekwaam, maar ook handelingsonbekwaam. Voor alle handelingen moet dus toestemming zijn van de curator en elke zelf genomen beslissing kan wettelijk worden teruggedraaid. De rechter legt curatele alleen op als het echt niet anders kan en zal een voorkeur hebben voor een lichtere maatregel zoals mentorschap en bewindvoering. In dat laatste geval bent u nog wel handelingsbekwaam. Een curator wordt aangesteld door de rechter en moet jaarlijks verantwoording afleggen.