Privacyverklaring
Mantelzorg Goed Geregeld

Vertegenwoordigd door Saskia de Wit
Jacob van Ruisdaelhoek 11
4907 PN Oosterhout
KVK: 20114009

Mantelzorg Goed Geregeld wil u met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van Mantelzorg Goed Geregeld is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.
Mantelzorg Goed Geregeld verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Mantelzorg Goed Geregeld. Algemene gegevens kunnen (als u daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Mantelzorg Goed Geregeld te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mantelzorg Goed Geregeld mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Mantelzorg Goed Geregeld u een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden. Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal Mantelzorg Goed Geregeld de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Mantelzorg Goed Geregeld controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Mantelzorg Goed Geregeld geen overeenkomst met u af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Mantelzorg Goed Geregeld informeert u in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website

Mantelzorg Goed Geregeld houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die u op contactformulieren invult.
Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten, blogs, nieuws, producten of functies van Mantelzorg Goed Geregeld.
Op de website van Mantelzorg Goed Geregeld worden geen cookies opgeslagen.

Verkrijging van gegevens

Mantelzorg Goed Geregeld verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

  • U geeft de gegevens zelf aan Mantelzorg Goed Geregeld;
  • Mantelzorg Goed Geregeld krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;
  • U heeft contactgegevens ingevuld op de website;
  • Mantelzorg Goed Geregeld heeft openbare bronnen geraadpleegd;

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

  • Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
  • Mantelzorg Goed Geregeld aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
  • Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Mantelzorg Goed Geregeld kan u op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Bewaartermijnen

Mantelzorg Goed Geregeld heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.
 
  • Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst  – 4 weken
  • Bijzondere gegevens – 1 jaar
  • Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie – 7 jaar

Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Mantelzorg Goed Geregeld uw gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht Mantelzorg Goed Geregeld zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn

Beveiligingsniveau

Mantelzorg Goed Geregeld beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun u denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien u van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Mantelzorg Goed Geregeld. De contactgegevens onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mantelzorg Goed Geregeld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Mantelzorg Goed Geregeld een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: saskia@mantelzorggoedgeregeld.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Mantelzorg Goed Geregeld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klik hier

Aanpassen privacy verklaring

Mantelzorg Goed Geregeld heeft het recht om haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.mantelzorggoedgeregeld.nl worden gepubliceerd.

Contactgegevens Mantelzorg Goed Geregeld

Heb u vragen of verzoeken, stuurt u deze dan naar:

Mantelzorg Goed Geregeld
Saskia de Wit
Jacob van Ruisdaelhoek 11
4907 PN Oosterhout
KvK: 20114009
saskia@mantelzorggoedgeregeld.nl